Giảm 30% tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp

Giảm 30% tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp vào năm 2023. Các bạn theo dõi nội dung bài viết “Giảm 30% tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp” sau đây để có thêm thông tin chi tiết

Quyết định giảm 30% tiền thuê đất trong tháng 07 năm 2023

Từ đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp; hậu quả của dịch COVID-19 kéo dài; xung đột Nga – Ukraina, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài dẫn đến suy giảm tăng trưởng, cầu tiêu dùng tại nhiều quốc gia, đối tác lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc; rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế và nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực gia tăng; trong khi đó biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gây hậu quả nặng nề tại một số quốc gia, khu vực. Nền kinh tế chịu “tác động kép” từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn trong khó khăn như các ngân hàng thương mại yếu kém, các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản… cần tập trung thời gian và nguồn lực để giải quyết.

Trong những tháng còn lại của năm 2023, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát huy hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ, cơ quan và địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo, thực hiện theo thẩm quyền, tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trước mắt và trong trung, dài hạn để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế, tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững.

Theo đó thì giảm tiền thuê đất là một trong những phương hướng được đưa ra nhằm để có thể tháo gỡ những khó khăn trong nền kinh tế và giúp cho doanh nghiệp và người dân giảm bớt gánh nặng. 

Căn cứ theo Nghị quyết 105/NQ-CP có quy định về các nhiệm vụ và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh các thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương như sau:

Theo đó, trong nhiệm vụ, giải pháp về hỗ trợ dòng tiền, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, người dân thì Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện:

– Thực hiện hiệu quả các chính sách gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được ban hành; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ về tài khóa nhưng không ảnh hưởng đến an toàn nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia gắn với sử dụng vốn có hiệu quả.

– Khẩn trương vận hành sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 7/2023; theo dõi chặt chẽ tình hình đáo hạn, việc trả nợ, đàm phán gia hạn thời gian trả nợ của từng doanh nghiệp, có giải pháp kịp thời, phù hợp; tăng cường thông tin, truyền thông kịp thời để giữ vững tâm lý thị trường, nhà đầu tư.

– Trong tháng 10/2023, chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan, báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai Nghị định 65/2022/NĐ-CPNghị định 08/2023/NĐ-CP, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn.

– Khẩn trương rà soát các quy định pháp luật để sửa đổi, hướng dẫn trong trường hợp cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục nhanh, gọn cho doanh nghiệp, bảo đảm thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh nhất cho doanh nghiệp.

– Tính toán mức độ, thời hạn, hình thức, phương thức huy động vốn, phát hành trái phiếu chính phủ phù hợp theo tiến độ thu, chi, giải ngân vốn đầu tư công để kích thích tăng trưởng kinh tế, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ vay và ổn định, an toàn, bền vững tài chính quốc gia.

– Trong tháng 7/2023, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023 cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt trước của năm 2024

Căn cứ theo dự thảo quyết định về giảm tiền thuê đất, tiền mặt trước của ngày 07 tháng 02 năm 2023 nhằm là hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh do thủ tướng Chính phủ ban hành 

Đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt trước của năm 2023 bao gồm các đối tượng như sau:

– Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm.

– Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của phá và pháp luật khác có liên quan.

Về mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt trước của năm 2023 theo dự thảo thì được quy định như sau:

Theo dự thảo thì 30% tiền thuê đất, thuê mặt trước phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp

– Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh như sau:

– Trong tháng 7/2023, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, trong đó xác định rõ yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa, nâng cao chất lượng quy định, thủ tục hành chính trong các ngành, lĩnh vực cụ thể.

– Trong tháng 8/2023, trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ theo hướng gọn nhẹ, thực chất, hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp; Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về cải cách thủ tục hành chính, nhận diện khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai.

– Hoàn thành trong Quý III năm 2023 việc nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, cập nhật, công khai theo dõi, đánh giá về thủ tục hành chính nội bộ và thủ tục hành chính 4 cấp chính quyền.

– Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Chi tiết liên hệ

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo