Công văn 555/BTP-BTTP năm 2015 về chuyển Đoàn luật sư theo quy định của Luật luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 555/BTP-BTTP
V/v chuyển Đoàn luật sư theo quy định của Luật luật sư

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 09/2/2015, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 148/STP-BTTP ngày 04/2/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 92a của Luật luật sư về chuyển Đoàn luật sư. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, trong thời gian qua, Sở Tư pháp, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai tương đối đồng bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số quy định của Luật chưa được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là quy định về việc chuyển Đoàn luật sư.

Ngày 05/11/2013 và ngày 25/9/2014, Bộ Tư pháp đã có các văn bản đề nghị gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các quy định của Luật trong đó có việc hướng dẫn chuyển Đoàn luật sư (Công văn số 7556/BTP-BTTP ngày 05/11/2013, Công văn số 4075/BTP-BTTP ngày 25/9/2014). Tuy nhiên, Liên đoàn luật sư Việt Nam vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn vấn đề này. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp tục đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam khẩn trương thực hiện và báo cáo Bộ Tư pháp.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật luật sư, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, có văn bản yêu cầu các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh báo cáo về việc thực hiện chuyển Đoàn luật sư; đôn đốc các luật sư thực hiện nghiêm túc việc chuyển Đoàn luật sư theo quy định của Luật luật sư. Đối với từng trường hợp cụ thể, nếu còn khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Tư pháp có văn bản gửi Bộ Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện quy định của Luật luật sư về chuyển Đoàn luật sư, kính gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
– Liên đoàn luật sư Việt Nam (để biết);
– UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);
– Đoàn luật sư tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

 

 

Đỗ Hoàng Yến

 

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo